Normen en Waarden

Binnen onze vereniging speelt de sportiviteit en respect en de daarbij behorende normen en waarden een belangrijke rol. Bij de sportiviteit en respect gaat het om de manier waarop wij met elkaar omgaan. Of leden zich thuis voelen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezige cultuur die we met elkaar maken. We streven na een “Jumpers family“ te zijn.

Door respect te tonen voor anderen en te zorgen dat ieder in zijn waarde blijft kan een klimaat geschapen worden waarin het goed en gezellig sporten is en kan die doelstelling worden gerealiseerd.

Het is belangrijk dat we elkaar (op een rustige en correcte wijze) aanspreken op het gedrag van de ander.

Het moet vanzelfsprekend zijn dat we met spullen en materialen van de vereniging omgegaan als ware het je eigen spullen. Vrijwilligers verdienen het om gewaardeerd te worden.
Normen en waarden bij de beoefening van basketbal vinden we belangrijk.

HBV The Jumpers wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak.

Sporthal ’t Zandje en onze kantine The Jump-Inn moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten en bijeenkomen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur en de commissies dragen de gedragscode actief uit. Onze trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben allemaal een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van onze gedragsregels. Het naleven van onze gedragsregels draagt bij om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Algemene gedragsregels

 • Respecteer de regels van je sport
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
 • Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij sport
 • Samen staan we voor een faire sport

Specifieke gedragsregels

 • Sommige gedragsregels gelden in meer of mindere mate voor bepaalde doelgroepen.
 • Voor ouders gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor de jeugdleden zelf. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden en daar kunnen ze ook op worden aangesproken.

Sporters

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten, je tegenstanders, en je vereniging.
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
 • Vier een overwinning met teamgenoten en staf en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider of je teamgenoten.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
 • Scheld geen medespelers / staf uit tijdens training en accepteer tekortkomingen.
 • Maak deze bespreekbaar.
 • Bedenk goed dat iedereen in en om het team evenveel respect verdient en handel daar dan ook naar.
 • Bespreek geen (gevoelige) teaminformatie met buitenstaanders. Zorg ervoor dat zaken die binnen het team horen ook binnen het team blijven.
 • Zorg tijdens aanwezigheid bij trainingen/wedstrijden voor een positieve, stimulerende houding om een optimaal resultaat met elkaar neer te zetten. Meld voor een training/wedstrijd altijd of er rekening moet worden gehouden met eventuele ongemakken.
 • Ongewenste seksuele toenadering en/of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang wordt niet getolereerd.
 • Gebruik van alcohol of drugs in het veld wordt niet getolereerd.

Toeschouwers

 • Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
 • Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak nooit iemand belachelijk en scheld niemand uit wanneer er een fout gemaakt wordt gedurende een wedstrijd of training.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 • Moedig iedereen altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Handhaving

 • Het Bestuur en de Commissieleden van HBV The Jumpers alsmede de trainers staan volledig achter deze gedragsregels. Bij het niet opvolgen van een van de regels heeft het Bestuur de mogelijkheid om een van de volgende maatregelen te treffen:
 • Bij overtreding van deze gedragsregels wordt een speler in eerste instantie aangesproken.
 • Bij herhaling van overtreding van deze gedragsregels kan worden overgegaan op andere maatregelen zoals het ontzeggen van deelname aan trainingen of wedstrijden. Het oordeel ligt bij de Bestuur en de Commissies of dit van tijdelijke of definitieve aard zal zijn. Eén en ander is afhankelijk van de voorgeschiedenis.
 • Bij het in diskrediet brengen van de vereniging en/of team kan worden overgegaan tot dezelfde maatregelen.
 • Bij grove overtreding en blijvende herhaling kan het Bestuur besluiten om het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen.

Tot slot

Sportiviteit en respect zijn zeer belangrijke elementen voor een goed verenigingsleven.

Al onze vrijwilligers, van trainers tot coaches, zijn bij HBV The Jumpers verplicht een Verklaring omtrent Gedrag te overleggen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de NBB.

Wij vinden dat iedereen de ruimte verdient om zich binnen de vereniging te bewegen en te ontplooien op een manier die aansluit bij zijn of haar persoonlijke interesses en mogelijkheden.

Wanneer iedereen zich aan bovenstaande gedragsregels houdt, kan elk lid van onze basketbalvereniging met plezier en enthousiasme de basketbalport beoefenen. Dat laatste is ten slotte waar het om gaat binnen een waardige basketbalclub.

Speel sportief en behandel elkaar met respect!