Op maandag 7 december vindt onze jaarvergadering plaats in de kantine van Sporthal ‘t Zandje. Op deze Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid en wordt de financiële gang van zaken toegelicht. In deze ALV worden de jaarrekeningen van de afgelopen 2 seizoenen en de begroting voor het lopende seizoen ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Zie ook de bijgevoegde agenda. Wij starten om 19:30.